โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯไปยะลา 7 ส.ค.

2019-08-06 16:25:24

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯไปยะลา 7 ส.ค.

โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมตรวจราชการ จ.ยะลา 7 ส.ค. เปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้แทนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ จ.ยะลา ในวันที่ 7 ส.ค. นี้ เพื่อเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ประสานงานและให้บริการประชาชนของส่วนราชการ พร้อมเยี่ยมชมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกร จ. ยะลา โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังจะพบปะประชาชนและพูดคุยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจาก 5 จังหวัด (จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส) และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังจะได้มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับบริษัทที่มีความประสงค์จะลงทุนในพื้นที่หนองจิก จ.ปัตตานี และมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนทั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานีและ จ.ยะลา และร่วมพบปะและพูดคุยกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมและเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและบริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) และศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านกิจการเด็กและสตรี และพบปะนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้วย

ต่อมา ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา โดยนายกรัฐมนตรีจะได้มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช (Good Agricultural Practice : GAP แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมมอบรางวัลในการประกวดทุเรียนพื้นบ้านและอาหารจากทุเรียนพื้นบ้าน จ.ยะลา ประจำปี 2562 รวมทั้งร่วมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

โฆษกรัฐบาลย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างรอบด้านทั้งมิติความมั่นคงและมิติทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนน ท่าเรือ สนามบิน และการส่งเสริมพืชผลการเกษตรหลักในพื้นที่ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลองกอง โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญขโดยได้มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนทั้งการผลิต การตลาดและการกระจายสินค้า เพื่อให้จ. ยะลา บรรลุความตั้งใจในการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางทุเรียนตอนใต้ หรือ ยะลาเมืองทุเรียน (Yala Durian City)