ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้าย สธ.

2017-08-01 18:25:05

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้าย สธ.

Advertisement

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายรองปลัด สธ. –อธิบดี รวม 10 ตำแหน่ง “หมอสุวรรณชัย”นั่งอธิบดีกรมควบคุมโรค ขณะที่ "หมอสมศักดิ์”เป็นอธิบดีกรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ประชุม ครม.ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป ดังนี้  1.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ 3.พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9.นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 เป็นผู้ตรวจราชการ และ 10.นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นผู้ตรวจราชการ 
 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
พญ.ประนอม คำเที่ยง


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต