โพลชี้ ปชช.ห่วงปัญหาปากท้องจี้รัฐบาลแก้ด่วน

2019-08-04 09:15:40

โพลชี้ ปชช.ห่วงปัญหาปากท้องจี้รัฐบาลแก้ด่วน

Advertisement

"สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ ปชช.ห่วงปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้ อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เร่งด่วน อย่าเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ส่วนฝ่ายค้านให้เร่งตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. "สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. เรื่อง "ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร จึงจะถูกใจประชาชน" สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน 76.98% เพราะเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค้าขายลำบาก ควรเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง ฯลฯ อันดับ 2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 30.25% เพราะ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีหนี้สิน ขายไม่ได้กำไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ อยากให้ช่วยพยุงราคา กระตุ้นการส่งออก ฯลฯ อันดับ 3 การทุจริตคอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบ27.43% เพราะ การทุจริตยังมีอยู่ในสังคมไทย เป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขยาก ทำให้ประเทศไม่พัฒนา ผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ฯลฯ อันดับ 4 การบริหารประเทศ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 26.64% เพราะ ต้องการเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ประเทศจะได้เจริญก้าวหน้า มั่นคง พัฒนาต่อเนื่อง ไม่สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ อันดับ 5 ปฏิรูปการศึกษา 16.14% เพราะ อยากให้ประเทศเจริญก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน แข่งขันกับต่างชาติได้ ยังมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาส ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือ อันดับ 1 ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 51.88% เพราะเป็นการคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ลดปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ฯลฯ อันดับ 2ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 49.57% เพราะเป็นการนำความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ฯลฯ อันดับ 3 ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการต่าง ๆ 21.10% เพราะรัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯลฯอันดับ 4 ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายต่าง ๆ 15.46% เพราะ อยากให้กฎหมายเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ป้องกันการหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมาย ฯลฯ  อันดับ 5 การสร้างความสามัคคี ปรองดอง 10.55%เพราะต้องการให้สถานการณ์บ้านเมืองสงบสุข ทุกคนรักและเข้าใจกัน รับฟังความเห็นที่แตกต่าง ทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือ อันดับ 1 เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 50.79% อันดับ 2 ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น 24.21% อันดับ 3 การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 15.41% อันดับ 4 ออกนโยบายที่กระทบต่อประชาชน เช่น การขึ้นภาษี การขึ้นราคาสินค้าและบริการ 14.78% อันดับ 5 ไม่ดำเนินงานตามนโยบาย ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เช่น การขึ้นค่าแรง 7.23%

4. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายค้าน” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง คืออันดับ 1 การทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย 34.68% อันดับ 2 การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา 33.62% อันดับ 3 การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล มีอคติ 27.02% อันดับ 4 สร้างความแตกแยกในสังคม ปลุกระดมทางความคิด 14.47% อันดับ 5 นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ปล่อยข่าวเท็จ 11.28%

5. สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด คือ อันดับ 1 ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้ 79.64% อันดับ 2 ความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยก ขาดความสามัคคี 35.07% อันดับ 3 การก่อเหตุร้าย วางระเบิด 22.06% อันดับ 4 กฎหมายไม่มีความยุติธรรม เหลื่อมล้ำ16.52% อันดับ 5 เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ 14.25%


แท็กที่เกี่ยวข้อง