ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งปลด "ศิโรตม์"

2017-08-01 14:40:02

ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งปลด "ศิโรตม์"

Advertisement

ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ปลด “ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์” อธิบดีกรมสรรพากร กรณีโอนหุ้นบริษัทชินคอร์ปอร์เรชั่นไม่ต้องเสียภาษี ด้าน ป.ป.ช.เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 658/2551 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2551 ที่ลงโทษปลด นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ออกจากราชการ กรณีมีความเห็นว่าการพิจารณารับโอนหุ้นบริษัทชินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน ของนายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ จาก น.ส.ดวงตา วงศ์ภักดี ผู้ถือหุ้นแทนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร จำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่า 738 ล้านบาทเมื่อปี 2540 ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยเห็นว่า นายศิโรตม์ ไม่มีความผิดตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูล เนื่องจากการพิจารณาเรื่องยกเว้นภาษีดังกล่าว เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งในกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงว่านายบรรณพจน์หรือคุณหญิงพจมาน ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่นายศิโรตม์ จึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ลงโทษปลดนายศิโรตม์ และให้กระทรวงการคลังคืนสิทธิประโยชน์ที่นายศิโรตม์ พึงได้รับ นับตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2549 ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด 

ด้าน นายศิโรตม์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ขณะที่ตัวแทนของ ป.ป.ช. ระบุว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อไป อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลปกครองกลางเคยมีคำพิพากษาให้นายศิโรตม์ชนะคดีมาแล้ว และกระทรวงการคลังไม่ได้อุทธรณ์ ทำให้คดีถึงที่สุด แต่ ป.ป.ช. ได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีแต่ต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางตั้งองค์คณะพิจารณาคดีใหม่