จุฬาฯจัดงานวันรักษ์เปลือกตา

2019-07-12 23:30:55

จุฬาฯจัดงานวันรักษ์เปลือกตา

Advertisement

จุฬาฯจัดงานวันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับศูนย์เลเซอร์สายตา ฝ่ายจักษุวิทยา และฝ่ายการพยาบาล จัดงานเสวนาวันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป


รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นอีกภาระกิจสำคัญและต่อเนื่องของศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (Chula Refractive Surgery Center) ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคสายตาผิดปกติ โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อการจัดงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งในปี 2562 นี้ ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ จัดงาน “รักษ์เปลือกตา” (Lid Day) เน้นการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาโรคตาแห้งชนิดท่อน้ำมันที่เปลือกตาอุดตัน (Meibomian Gland Dysfunction-MGD) ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยโรคตาแห้ง

รศ.พญ.งามจิตต์ กล่าวต่อว่า จากรายงานการรักษาผู้ป่วยโรคสายตาผิดปกติที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหรือเลเซอร์ได้ในทันที เนื่องจากมีภาวะโรคตาแห้งจากความผิดปกติของน้ำตา (Dry Eye) ปกติแล้วน้ำตาจะมีทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นในสุดเป็นเมือกที่เคลือบลูกตา ชั้นกลางเป็นชั้นน้ำตา และชั้นบนสุดเป็นชั้นฟิล์มน้ำมันที่สร้างจากต่อมไขมันที่เปลือกตา มีลักษณะเหมือนฟิล์มป้องกันไม่ให้น้ำและเมือกในตาระเหยออกไป เมื่อตรวจวิเคราะห์ลึกลงไปก็พบอีกว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีภาวะตาแห้งจากความผิดปกติของต่อมผลิตน้ำมัน อันเกิดจากภาวะท่อน้ำมันที่เปลือกตาอุดตัน


โรคตาแห้งชนิดท่อน้ำมันที่เปลือกตาอุดตันเป็นโรคที่พบในผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งยังเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยในปัจจุบันยังมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนไม่มากนักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาโรคดังกล่าว ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานรักษ์เปลือกตาขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตาแห้งชนิดท่อน้ำมันที่เปลือกตาอุดตัน