จัดประชุมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมดูแลผู้สูงวัย

2019-07-10 00:10:11

จัดประชุมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมดูแลผู้สูงวัย

Advertisement

ศูนย์เอราวัณจัดประชุมวิชาการ “การแพทย์ฉุกเฉินฉับไว สู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน” ตั้งเป้าพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมืองให้ครอบคลุม พร้อมรองรับภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ รอง ผอ.สำนักการแพทย์  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ของศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินฉับไว สู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน” (Fast & Sustainable EMS in Aging Society) โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 รพ.กลาง


นพ.สุกิจ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุในสังคมเมือง ทั้งด้านแนวคิดและนโยบายในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีความครอบคลุมในทุกด้าน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้น 3 ด้านหลัก คือด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรกรุงเทพมหานครทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งในส่วนของสำนักการแพทย์ก็ได้พัฒนาภารกิจในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดูแลและรองรับการเจ็บป่วยของสังคมผู้สูงอายุในทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่วนในด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สำนักการแพทย์โดยศูนย์เอราวัณก็ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว มีคุณภาพมาตรฐาน


ด้าน นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.ศูนย์เอราวัณ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นช่องทางสำคัญอย่างหนึ่งที่ศูนย์เอราวัณเห็นว่าสามารถช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้มีความรู้ทันต่อนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ได้ทราบถึงแนวคิด แนวทางในการพัฒนาด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีต่อสังคมผู้สูงอายุในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี และในส่วนของการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณได้มีการเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการและรถพยาบาลฉุกเฉินในการประสานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมพยาบาลสายด่วนกู้ใจไว้บริการให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งกายและใจในทุกด้าน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง