จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล

2017-07-28 11:50:31

จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล

Advertisement

“คุณหญิงสุดารัตน์” จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายกองค์การนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65  พรรษา 28 ก.ค. 2560 อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นพุทธบูชา รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงสละความสุข ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอด
คุณหญิงสุดารัตน์ เชื่อว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สะท้อนถึงผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งเป็นการนำแนวทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เชื่อว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนาเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ตระหนักในคุณค่าและสามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในการดำเนินชีวิตอันนำมาซึ่งสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กว่า 1000 คน