วธ.เปิดความในใจบุคคลใน ๑๐ ภาพพระราชกรณียกิจ

2017-07-28 11:15:42

วธ.เปิดความในใจบุคคลใน ๑๐ ภาพพระราชกรณียกิจ

Advertisement

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดความในใจบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ  จำนวน ๑๑ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยอุตสาหะ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้านที่ล้วนแต่สร้างความผาสุก ความปลื้มปีติ  ความประทับใจ และตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาส  ถวายงานในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศต่อไป

โดยบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐ ภาพ ประกอบด้วย
ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๑ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๑๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ และราษฎร ในเขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง บุคคลในภาพ คือ นายกองเต้น บุญประสพ ในภาพปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ 

ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๒ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๒๘ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน บุคคลในภาพ คือ นายแพทย์เทพนม  เมืองแมน ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ  ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๓ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๒๙ ทรงประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ต.เรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส บุคคลในภาพคือ ว่าที่ ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ อดีตประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส ในภาพปฏิบัติหน้าที่ล่าม ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ  

ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๔  วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๓๐ ทรงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญาระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม บุคคลในภาพคือ นางสมทรง ประดับแก้ว ในภาพปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหน้าบัลลังก์ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ 


ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๕  วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๓๖ ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๖ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลในภาพคือ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์  เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๖ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๓๙ ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณ เขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บุคคลในภาพคือ นายสุวิชญ์  รัศมิภูติ อดีตอธิบดี กรมศิลปากร ปัจจุบัน ข้าราชการบำนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๗ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๒ ทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บุคคลในภาพคือ รองศาสตราจารย์ศานติ 
วิริยะวิทย์ ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ  

ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๘ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๔๔ ทรงให้อาหารแกะ ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ หมู่ ๕ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บุคคลในภาพคือ นายสุรเดช สมิเปรม ในภาพปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอจอมทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปศุสัตว์ จ.เชียงใหม่ และนายสมบัติ ปภาณี ในภาพปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์ อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัตวบาล  
ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๙ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๔๖ พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี บุคคลในภาพคือ แพทย์หญิงยารียะห์  สารีกามา ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ภาพพระราชกรณียกิจที่ ๑๐ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  บุคคลในภาพคือ นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์  ปัจจุบันผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน จังหวัดนราธิวาส   
วธ. ขอถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามที่เป็นต้นแบบของค่านิยมความเป็นไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อนำความเจริญมาสู่ตนและประเทศชาติต่อไป