วันนี้มีอะไร: 4 กรกฎาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day)

2019-07-04 00:00:00

วันนี้มีอะไร: 4 กรกฎาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day)

วันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day)
วันที่ 4 ก.ค. เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา หรือ Independence Day โดยอาณานิคมสหราชอาณาจักร 13 แห่งดินแดนอเมริกา ได้ออก “ประกาศเอกราชสหราชอาณาจักร” ต่ออังกฤษ ก่อให้เกิดเป็นประเทศใหม่ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา (United State Of America) “ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2319 ซึ่งผู้ร่างคำประกาศคือ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศ

ภาพ Shutterstock.com

Advertisement




www.eng.kps.ku.ac.th

62 ปีก่อน

Advertisement



พ.ศ. 2500
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต



175 ปีก่อน
พ.ศ. 2387
บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) หรือ หนังสือจดหมายเหตุ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย ฉบับปฐมฤกษ์เริ่มออกวางแผง หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์

Advertisement




ภาพ en.wikipedia.org

85 ปีก่อน
พ.ศ. 2477
มารี กูรี นักเคมีชาวโปแลนด์ผู้ค้นพบ รังสีเรเดียม (radium) ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล เสียชีวิต สิริอายุ 66 ปี


Advertisement



73 ปีก่อน
พ.ศ. 2489
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) ได้รับเอกราชจากอเมริกา หลังจากที่ได้ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2


ภาพ www.eng.kps.ku.ac.th

8 ปีก่อน
พ.ศ. 2554
ปราสาทบาปวนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

Advertisement





ภาพ en.wikipedia.org

7 ปีก่อน
พ.ศ. 2555
เซิร์นประกาศการค้นพบอนุภาคใหม่ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นอนุภาคฮิกส์