เปิดประกาศ ก.ตร. “บิ๊กป้อม”ตั้ง “บิ๊กโจ๊ก นั่งอนุกรรมการ

2019-06-26 11:40:47

เปิดประกาศ ก.ตร. “บิ๊กป้อม”ตั้ง “บิ๊กโจ๊ก นั่งอนุกรรมการ

เปิดประกาศ ก.ตร.ลงนามโดย “บิ๊กป้อม” แต่งตั้ง “บิ๊กโจ๊ก” เป็นอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ เผยอำนาจหน้าที่ 5 ข้อ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. ทำการแทน ตามที่มอบหมาย

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ สำหรับคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. องค์ประกอบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน และมีอนุกรรมการอีก 15 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นอนุกรรมการด้วย

2.อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ จะมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 2.1.พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ก.ตร.ในการวินิจฉัยปัญหาด้านข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.2.พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เกี่ยวกับการออก แก้ไข ปรับปรุง และยกเลิก ในส่วนที่ไม่จำเป็นของกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ มติ การกำหนดนโยบาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง 2.3.พิจารณามีความเห็นเสนอ ก.ตร. ในเรื่องที่อนุกรรมการในเรื่องที่อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ เห็นสมควรเสนอ ก.ตร.พิจารณา 2.4.ทำการแทน ก.ตร. ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปี เกิดของข้าราชการตำรวจ ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับการให้เพิ่ม หรือ ถอนรายชื่อข้าราชการตำรวจจากประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และให้การรับรองการตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในกรณีที่เกี่ยวกับการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการตำรวจ 2.5.กิจการอื่น ๆ ตามที่ ก.ตร.มอบหมาย

3.กรณีตาม 2.4 ให้อนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ มีอำนาจทำการแทน ก.ตร.อย่างเด็ดขาด โดยเมื่อได้พิจารณาและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้เลขานุการ ก.ตร. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้ ก.ตร.ทราบ

4.กรณีตาม 2.1-2.3 เมื่อรายงาน ก.ตร.และ ก.ตร.มีมติเป็นประการใดแล้วให้เลขานุการ ก.ตร.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตาม 1.พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการแต่งตั้งอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการชุดใหม่