ครม.เด้ง “ธีรภัทร”พ้นปลัดกระทรวงเกษตรฯ

2017-07-25 16:55:16

ครม.เด้ง “ธีรภัทร”พ้นปลัดกระทรวงเกษตรฯ

Advertisement

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายปลัด-อธิบดีหลายตำแหน่ง เด้ง “ธีรภัทร” กระทรวงเกษตรฯนั่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกฯ ด้าน“นพ.เจษฎา”นั่งปลัด สธ. ขณะที่ “จรินทร์” ข้ามห้วย มท.เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน “พ.ต.อ.ณรัชต์”คุมกรมราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.มติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงดังนี้   นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทน นายจิรชัย มูลทองโร่ย ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.นี้ , นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.โสภณ เมฆธน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.เช่นกัน
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นอกจากนี้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน แทน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ที่จะเกษียณอายุราชการ


นายจรินทร์ จักกะพาก


เห็นชอบแต่งตั้ง นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน  นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)


อีกทั้งมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง), น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง เป็น อธิบดีกรมสรรพสามิต,นายสุวิชญ โรจนวานิช ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็น ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง, นายประกาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ,นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง,น.ส.บัณฑรโฉม แก้วสะอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง,น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นเลขาธิการบีโอไอ ,นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เป็น ผอ.สำนักงบประมาณ
แท็กที่เกี่ยวข้อง