กรมการแพทย์แผนไทยฯรับรองตำรับยาผสมกัญชา อ.เดชา

2019-06-12 23:30:30

กรมการแพทย์แผนไทยฯรับรองตำรับยาผสมกัญชา อ.เดชา

Advertisement

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับรอง 8 ตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา 1 ในนั้นมีตำรับของ อ.เดชา รวมอยู่ด้วย

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ให้สัมภาษณ์ถึง กระบวนการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยจากพืชกัญชาว่า  หลังจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการขับเคลื่อนนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์     แผนไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ผ่านคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยทั้ง  4 ด้าน ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา 2.คณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร  3. คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 4. คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ด้าน นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามบทบาทภารกิจที่แต่ละคณะรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับภารกิจนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมครู ก และบุคลากร  ผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จำนวน 2,937 คน ทั่วทุกเขตสุขภาพ จะดำเนินการอบรมต่ออีก 2 รุ่น ในปีนี้ นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีแผนการศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่ายชัดเจน รวมถึงคณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา   ได้มีการลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วกับสภาการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน

สำหรับการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา มียื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับทั้งนี้คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่ส่งเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง รวมจำนวนตำรับยาที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาทั้งสิ้น 9 ตำรับ ผ่านความเห็นชอบ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดย 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันของ     นายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป