เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

2019-06-05 18:14:22

เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562”

Advertisement


ในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานจัดงานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 3 เมื่อ 3 มิ.ย. ศาตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำคณะกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ขอพระราชทานถวายพระพรในโอกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาและเฉลิมพระนาม ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และปฏิณานว่าทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง สติปัญญา ความรู้ความสามารถ