โพลชี้ ปชช.เบื่อหน่ายตั้งรัฐบาลยืดเยื้อแย่งเก้าอี้

2019-06-02 09:30:14

โพลชี้ ปชช.เบื่อหน่ายตั้งรัฐบาลยืดเยื้อแย่งเก้าอี้

โพลชี้การจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แย่งเก้าอี้ ไม่ได้ตามข้อเสนอที่ต้องการ ทำประชาชนเบื่อหน่าย แนะ "พปชร.-พท." หยุดเห็นแก่ตัว ส่วน "ภท.-ปชป.-อนค." รักษาสัญญาทำตามที่หาเสียงไว้ ไม่โกหกประชาชน 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.– 1 มิ.ย. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ความไม่แน่นอนในการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล อันดับ 1 เป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน การยื่นข้อเสนอต่อกัน 44.14% อันดับ 2 ภายในพรรคเสียงแตก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้ 33.30% อันดับ 3 ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาล มีการเลือกข้าง เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบ 17.86% อันดับ 4 พรรคขนาดกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล 12.74% อันดับ 5 ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ยังไม่ชัดเจน 10.69%

2.ประชาชนคิดว่าปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ เกิดจากสาเหตุอะไร?อันดับ 1 ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แย่งเก้าอี้ ไม่ได้ตามข้อเสนอที่ต้องการ 67.45% อันดับ 2 ผู้นำพรรคยังตัดสินใจไม่ได้ มีความขัดแย้งภายในพรรค 28.27% อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง ยังจับขั้วพรรคการเมืองไม่สำเร็จ คะแนนเสียงไม่เพียงพอ 19.08%

3.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล คือ พรรคขนาดใหญ่ (พลังประชารัฐ เพื่อไทย) อันดับ 1 นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ หยุดเห็นแก่ตัว 58.43% อันดับ 2 เคารพกฎหมาย เป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน 39.29% อันดับ 3 เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว 26.24%

พรรคขนาดกลาง (ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ อนาคตใหม่) อันดับ 1 รักษาสัญญา ทำตามที่หาเสียงไว้ ไม่โกหกประชาชน 47.75% อันดับ 2 ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย 30.81% อันดับ 3 คำนึงถึงชื่อเสียง อุดมการณ์ของพรรค 25.23%

พรรคขนาดเล็ก อันดับ 1 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 53.42% อันดับ 2 ไม่สร้างความวุ่นวาย อยู่ในขอบเขต หยุดตอบโต้กันไปมา 34.70% อันดับ 3 ไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นตัวแทนของประชาชน 18.72%

4.ประชาชนมีข้อเสนอแนะอย่างไร? ที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ อันดับ 1 ปฏิบัติตามหลักสากล เคารพเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย 43.73% อันดับ 2 ลดการต่อรอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากเกินไป 40.31% อันดับ 3 ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 31.77%

5.โดยภาพรวมแล้ว กรณีการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 เบื่อหน่ายมากขึ้น 76.29% เพราะการเมืองไทยมีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ อันดับ 2 เบื่อหน่ายเหมือนเดิม 19.45% เพราะ หากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ยังคงมีทิฐิด้วยกันเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงมีอยู่แบบนี้ต่อไป ยังมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงได้ ฯลฯ อันดับ 3 เบื่อหน่ายน้อยลง 4.26% เพราะ อย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้น ได้เลือกตั้ง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ฯลฯ

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง