สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ

2017-07-22 16:25:33

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ

Advertisement


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 ก.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกุรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พระราชทาน มอบแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ จำนวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว รวม 77,000 ตัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงพระราชปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติ และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานข้อความ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และพระปรมาภิไทย พร้อมข้อความ “พระราชทาน” และ “13 ต.ค.59” ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณธิคุณที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้นี้จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิรันดร์

โอกาสนี้ พล.ต.อ.อัศวัน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับมอบเสื้อฯ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระราชวังดุสิตแท็กที่เกี่ยวข้อง