วธ.ตามหาบุคคลใน ๑๐ ภาพพระราชกรณียกิจ

2017-07-22 11:50:08

วธ.ตามหาบุคคลใน ๑๐ ภาพพระราชกรณียกิจ

Advertisement

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. "นายวีระ โรจน์พจนรัตน์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและต่างประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสรับรู้และน้อมนำพระราชดำรัสและพระจริยวัตรไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศต่อไป

"นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร" อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “ขณะนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ต่างๆ ทั่วประเทศ เร่งดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตามหาบุคคลในภาพ      พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่นทุรกันดารและในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เช่น พระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การพระศาสนา การเกษตร การแพทย์และการสาธารณสุข การทหาร ฯลฯ จำนวน ๑๐ ภาพ ได้แก่
ภาพที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้ใหญ่บ้าน ครู และราษฎรบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย


ภาพที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๒๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
ภาพที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๒๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ประทับเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศ ณ บริเวณบึงบ้านบากง ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ภาพที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๓๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลอาญาในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศาลต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม
        ภาพที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๖ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาพที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทอดพระเนตรแบบจำลองบริเวณเขาชีจรรย์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีแกะสลักพระพุทธรูป พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรีภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๔๔  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทรงให้อาหารแกะในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ ม.๕ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ภาพที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๔๖ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้ป่วยในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ภาพที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานจัดการแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ณ บ้านบาวง ต.บางขุนทอง   อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ทั้งนี้ สวธ. จะจัดแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวบุคคลในภาพเพื่อให้แต่ละคนได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตามพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับรู้ถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ในวันพุธที่ ๒๖ ก.ค. ศกนี้ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย