หลักสูตรใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีทุกมิติ

2019-05-13 05:51:05

หลักสูตรใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีทุกมิติ

Advertisement

หลักสูตรใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีทุกมิติ


ดร.กนก กาญจนภู, ดร.ภญ. อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล, ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก และคุณพิชญา ชูเอกวงศ์ จัดงานเปิดการศึกษาหลักสูตร Well-Being for Executives and Leaders (WEL) รุ่นที่ 1 ซึ่งมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด และคุณพล ตัณฑเสถียร เป็นวิทยากรพิเศษ โดยมี คุณพีระพงศ์ สาคริก มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok
โดยหลักสูตร WEL หรือหลักสูตร Well-Being for Executives and Leaders เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตในทุกมิติ นอกเหนือจากด้านการงานทั้งในด้าน สุขภาพกาย สุขภาพใจ และด้านสังคม โดยการสร้างความเข้าใจเรื่อง Well-Being ในแง่มุมที่ถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญและการร่วม ทำ Workshop ตลอดจนการพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้าง Commitment และได้แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมี Well-Being ในรูปแบบที่เป็นตัวเอง