"สปริงนิวส์" ประกาศทางการ คืนทีวีดิจิทัลช่องแรก

2019-05-10 10:36:56

"สปริงนิวส์" ประกาศทางการ คืนทีวีดิจิทัลช่องแรก

Advertisement

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) (“ใบอนุญาตฯ”) ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ล้านบาท โดยปัจจุบัน ใบอนุญาตฯ คงเหลืออายุอีก 9 ปี 10 เดือน (ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572)


SPTV จะยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และแจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 มีผลใช้บังคับ หรือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ SPTV จะยังคงมีหน้าที่ออกอากาศต่อไปจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกำหนดวันยุติการให้บริการ จาก กสทช.
สำหรับการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่ กสทช. โดยมีมูลค่ารวม 949.70 ล้านบาท แบ่งย่อยเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เงินสดรับจาก กสทช. มูลค่า 730.10 ล้านบาท และ 2) ค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 ที่ SPTV ไม่ต้องชำระ มูลค่า 219.60 ล้านบาท ทั้งนี้ กสทช. จะจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยุติการให้บริการตามที่ กสทช. กำหนด