กกต.ไม่พบช่องตีความ พ.ร.ป.กกต.

2017-07-18 18:05:01

กกต.ไม่พบช่องตีความ พ.ร.ป.กกต.

Advertisement

กกต.ยังไม่พบช่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง พ.ร.ป.กกต.แต่มีมติศึกษาเพิ่มเพื่อยื่น 2 ประเด็น คือ อำนาจจัดเลือกตั้งท้องถิ่นและอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลง ว่า กกต.มีมติเอกฉันท์ให้สำนักงาน กกต.พิจารณาช่องทางที่จะยื่นร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตััง ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยใน 2 ประเด็นจาก 7 ประเด็นที่มีการเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา คือ ประเด็นที่มาตรา 26 ของกฎหมาย กกต. ตัดอำนาจ กกต.คนเดียวในการสั่งระงับยับยั้งเลือกตั้งได้หากพบว่ามีการกระทำการที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต โดยเห็นว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 224  วรรคท้าย ที่กำหนดชัดเจนว่า  กกต.คนเดียวมีอำนาจในการสั่งระงับยับยั้งการเลือกตั้งของหน่วยหรือเขตเลือกตั้งได้  อีกประเด็น คือ การตัดอำนาจ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา 224 (1) บัญญัติให้ กกต.มีอำนาจทั้งจัด หรือมอบอำนาจให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ได้ 
“ทั้ง 2 ประเด็นนี้ กกต.เห็นว่าหากประกาศใช้เป็นกฎหมายจะเกิดผลเสีย นำไปสู่การตีความว่าบทบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  และอาจมีปัญหาในแง่ของการปฎิรูปประเทศ ไม่สามารถทำให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม จึงเห็นเป็นเอกฉันท์ ว่าขัดรัฐธรรมนูญ  และให้สำนักงานไปศึกษาช่องทางกฎหมายในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสัปดาห์นี้ หากมีช่องทางก็ให้เสนอต่อประธาน กกต.ลงนามทันที  แต่ถ้าไม่มีช่องทางก็ให้รายงานต่อที่ประชุม”นายสมชัย กล่าว
ส่วนกระแสข่าวที่ว่า กกต.กำหนดวันเลือกตั้งในช่วงเดือน ส.ค. 2561 นั้น นายสมชัย ยืนยันว่า กกต.ยังไม่ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่แท้จริง เป็นเพียงการประเมินของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการภายใน ยังไม่เคยมีการเสนอให้ที่ประชุม