สวนดุสิตโพลชี้หลัง 9 พ.ค. ปชช.มองการเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม

2019-05-05 08:49:00

สวนดุสิตโพลชี้หลัง 9 พ.ค. ปชช.มองการเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม

Advertisement

สวนดุสิตโพลชี้หลังวันที่ 9 พ.ค. ประชาชนคิดว่าการเมืองยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม หวังเห็นความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ความคาดหวังของประชาชนต่อการรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ของ กกต. จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. พบว่า 1. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก กกต. คือ อันดับ 1 กระบวนการ/ขั้นตอนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา 42.08% อันดับ 2 ผลการรับรอง/ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 29.46% อันดับ 3 ประกาศผลรับรอง ส.ส.ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด 18.44% อันดับ 4 การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ 13.53% อันดับ 5บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 9.22%

2. หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล กลัวว่าจะไม่สมหวังจาก กกต. คือ อันดับ 1 ทำหน้าที่บกพร่อง ผิดพลาด ไม่โปร่งใส ผลคะแนนไม่ชัดเจน 43.15% อันดับ 2 การประกาศผลไม่น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง41.09% อันดับ 3 การใช้สูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ไม่ได้รับการยอมรับ 25.98% 3.ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมือง หลังวันที่ 9 พ.ค. 2562 น่าจะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม 45.20% เพราะ การเมืองไทยยังมีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จ้องจับผิด โจมตีกันไปมา การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ตลอด ฯลฯ อันดับ 2 น่าจะวุ่นวายมากขึ้น 36.56% เพราะกฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ การบังคับใช้ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ทำให้เกิดการต่อต้าน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันดุเดือด รุนแรง ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ฯลฯ อันดับ 3 น่าจะวุ่นวายลดลง 18.24% เพราะ กกต.สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้คลี่คลาย ดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ฯลฯ 4.สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น “การเมืองไทย” หลังวันที่ 9 พ.ค. 2562 คือ อันดับ 1 ความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน 39.27% อันดับ 2 การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย 32.23% อันดับ 3 การบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า 23.37% อันดับ 4 การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 17.50% อันดับ 5 มีการตรวจสอบ คานอำนาจจากฝ่ายค้านและภาคประชาชน 11.10%

5. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผลการนับคะแนนใหม่ของ นครปฐม เขต 1 และทำให้จำนวนคะแนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อันดับ 1 เกิดความไม่โปร่งใส ส่อเค้าไปในทางทุจริต ไม่ชอบมาพากล 50.72% อันดับ 2 ไม่มีมาตรฐาน ขาดการตรวจสอบ ควบคุมดูแล 29.19% อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือลดลง22.81% อันดับ 4 ควรมีการคัดเลือก อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 16.59% อันดับ 5 เป็นกรณีตัวอย่างที่ควรหาทางแก้ไขโดยด่วน /ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก 10.37%