โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระราชินีสุทิดา เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

2019-05-04 15:00:40

โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระราชินีสุทิดา เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

Advertisement

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ สมเด็จพระราชินี


โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปานาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี และในการนี้ก็มีพระราชหฤทัยประสงค์ให้เป็นไปตามราชประเพณีนั้น จึงมีพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการ