พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

2019-05-04 12:45:53

พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

Advertisement
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า


เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  


และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป


วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องในวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก