พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

2019-05-04 12:45:53

พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐


Advertisementพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า


เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  

Advertisementและครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป


วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องในวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

แท็กที่เกี่ยวข้อง