สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอดทูลกระหม่อมฯ

2019-05-04 00:30:46

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอดทูลกระหม่อมฯ

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขณะที่สมเด็จพระราชินี ทรงกราบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมถวายความเคารพพระบรมวงศานุวงศ์ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิ และจุดเทียนชัย ณ พระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในการนี้ สมเด็จพระราชินี ทรงก้มกราบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมถวายความเคารพพระบรมวงศานุวงศ์ และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊กเรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty",สำนักพระราชวัง