ปชช.ค้านปฏิรูป ตร. แยกอำนาจสอบสวน

2017-07-16 12:55:21

ปชช.ค้านปฏิรูป ตร. แยกอำนาจสอบสวน

Advertisement

นิด้าโพลเผยผลสำรวจการปฏิรูปตำรวจไทย พบคนหนุนให้ สตช.ขึ้นตรงกับนายกฯ ค้านแยกอำนาจสอบสวน
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจ เรื่อง “การปฏิรูปตำรวจไทย” โดยถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสังกัดหน่วยงานหรือรูปแบบสถานะที่เหมาะสมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.32 ระบุว่า ให้คงเดิม คือ ไม่สังกัดกระทรวงใด ไม่ แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี,ร้อยละ 24.48 ระบุว่า กระทรวงยุติธรรม,ร้อยละ 18.72 กระทรวงมหาดไทย,ร้อยละ 9.92 ให้ไปสังกัดขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และ ร้อยละ 6.40 ระบุ ให้จัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกอำนาจการสอบสวนของตำรวจออกมาให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ พบว่า ร้อยละ 50.48 ไม่เห็นด้วย ควรให้อำนาจในการสอบสวนไว้กับตำรวจเช่นเดิม เพราะถือเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรง ซึ่งตำรวจมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในงานสอบสวน และทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว อีกทั้งตำรวจมีความใกล้ชิดกับประชาชน การสะสางคดีต่าง ๆ จะได้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน ขณะที่ ร้อยละ 44.24 ระบุว่า เห็นด้วยกับการแยกอำนาจในการสอบสวนของตำรวจออกมา เพราะ   การปราบปราม การจับกุม และงานสอบสวนควรแยกออกจากกัน
สำหรับหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามารับราชการตำรวจ  พบว่า ร้อยละ 31.20 ระบุว่า การจบจากสถาบันที่ผลิตบุคลากรตำรวจโดยตรง เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ,ร้อยละ 30.72 ระบุว่า คุณธรรม จริยธรรม,ร้อยละ 19.76 ระบุว่า คะแนนสอบ รวมไปถึงทักษะและความสามารถ
เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการนำมาตรา 44 มาช่วยในการปฏิรูปตำรวจ พบว่า ร้อยละ 61.76 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะเป็นการช่วยให้การปฏิรูปตำรวจ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีระบบ มีระเบียบ ขณะที่  ร้อยละ 27.84 ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการแทรกแซงอำนาจเกินขอบเขตและใช้ ม. 44 พร่ำเพรื่อจนเกินไป