ปชช.หวังปฏิรูปตำรวจไม่รีดไถ

2017-07-15 09:00:48

ปชช.หวังปฏิรูปตำรวจไม่รีดไถ

Advertisement

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจประชาชนอยากเห็นปฏิรูปตำรวจทำงานเป็นธรรม ไม่รีดไถ ไม่รับส่วย มั่นใจเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 9 เดือน
กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจเรื่อง “การปฏิรูปตำรวจกับ 3 โจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบ” พบว่า เรื่องที่คาดหวังจากการปฏิรูปตำรวจในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 ระบุว่า อยากเห็นการทำงานของตำรวจเป็นธรรมกับประชาชน ไม่รีดไถ ไม่รับส่วย ไม่ตั้งด่านลอย รองลงมา ร้อยละ 41.8 อยากเห็นการสอบเข้ารับราชการตำรวจอย่างโปร่งใส และร้อยละ 35.8 อยากเห็นการโยกย้ายตำแหน่งที่เป็นธรรม
เมื่อถามถึง 3 ประเด็น ที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ประชาชนมีความเห็นดังนี้ ประเด็นที่ 1 “ด้านโครงสร้างองค์กร” ประชาชนร้อยละ 26.5 ระบุว่า ให้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 24.4 ให้กลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ร้อยละ 22.6 เห็นควรย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ประเด็นที่ 2 “ด้านกระบวนการยุติธรรม” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 ระบุว่า ควรแยกอำนาจการสอบสวนให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเหมือนในต่างประเทศ ขณะที่ร้อยละ 28.3 ระบุว่า ควรคงไว้เป็นหน้าที่ของตำรวจเหมือนเดิมและร้อยละ 12.7 ไม่แน่ใจ  
ประเด็นที่ 3 “ด้านการบริหารบุคลากร” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1 ระบุว่า การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจควรพิจารณาจาก ระดับอาวุโสร่วมกับผลงาน รองลงมาร้อยละ 39.0 ระบุว่า ควรพิจารณาจากผลงานและความดีความชอบ มีเพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้นที่ระบุว่า ควรพิจาณาจากระดับอาวุโสส่วนการปฏิรูปตำรวจจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ตามสูตร 2-3-4 หรือ 9 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีวางกรอบไว้หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 42.3 คิดว่าได้ ขณะที่ ร้อยละ 37.7 คิดว่าไม่ได้ และร้อยละ 20.0 ระบุว่าไม่แน่ใจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง