โปรดเกล้าฯ “บิ๊กโจ๊ก” พ้นตำแหน่ง ผบช.สตม.

2019-04-11 23:50:28

โปรดเกล้าฯ “บิ๊กโจ๊ก” พ้นตำแหน่ง ผบช.สตม.

Advertisement

โปรดเกล้าฯ “บิ๊กโจ๊ก” พ้นตำแหน่ง ผบช.สตม. แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ท่ีปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการตำรวจ ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง ท่ีปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 9 เม.ย.2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย.2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี


แท็กที่เกี่ยวข้อง