ม.44 ขยายเวลาชำระหนี้ 3 ค่ายมือถือ -ทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาต

2019-04-11 18:25:31

ม.44 ขยายเวลาชำระหนี้ 3 ค่ายมือถือ -ทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาต

Advertisement

หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 ขยายเวลาชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ค่ายมือถือเป็น 10 งวด พร้อมไฟเขียวทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาตไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 งวดสุดท้าย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจ สำหรับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช.จึงมีคำสั่งให้ ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 895 – 915 เมกะเฮิรตซ์ /940- 960 เมกะเฮิรตซ์ได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้น แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งชำระเงินจากเงินประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 10 งวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่เริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อสำนักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องชำระในแต่ละงวดได้แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามงวดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป สำหรับงวดที่ต้องชำระในปี 2563 ให้ชำระรวมกับเงินชดเชยของงวดที่ผ่านมาด้วย

ส่วนกรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการชำระแล้วพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ หรือ ราคาเริ่มต้น และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้นตามประกาศ และในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น โดยให้ชำระภายใน 120 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ทำหนังสือถึง คสช. ขอให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบกับเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 5G

แท็กที่เกี่ยวข้อง