เยาวชนนราธิวาสร่วมโครงการขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

2019-04-11 12:45:58

เยาวชนนราธิวาสร่วมโครงการขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

Advertisement

เทศบาลเมืองนราธิวาสจัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 สืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม มีเยาวชนมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 75 ราย ด้านผู้ปกครองปลื้มลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ปกครอง เยาวชนมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 75 ราย โดยทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นเงิน 94,425 บาท มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน


นายนิยิ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้แจ้งการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลามีความเป็นบริบทเฉพาะที่ต่างจากพื้นที่ทั่วไป ในด้านสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา ทั้งนี้ ในเรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนมุสลิมดังมีตัวอย่าง เช่น โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วยและอัตราตายที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ


ด้านนายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้แจ้งการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่ต้องมาแบกภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนมุสลิมทุกคนจะต้องได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมุสลิม ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ต้องดูแลสุขภาพและความสะอาดของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัยและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วยและอัตราตายที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

ด้านผู้ปกครองรายหนึ่ง กล่าวว่า โครงขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายของเยาวชนมุสลิมนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก และมีความสำคัญที่เยาวชนชายทุกคนต้องทำ แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทุกครอบครัวต้องทำมาหาเงินใช้ในครัวเรือนและเพื่อกิจกรรมดังกล่าวนั้น เป็นภาวะที่ทุกครอบครัวต้องหาเงินส่วนหนึ่งเตรียมไว้เพื่อกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากที่จะต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่เมื่อทางเทศบาลเมืองฯมีโครงการดีๆเช่นนี้เพื่อให้บริการแก่ประชาชน จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่อที่ดีที่ควรจะสานต่อโครงการดีๆเช่นนี้ต่อไป จึงของขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลฯทุกคนที่เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนที่ยากจนมา ณ โอกาสนี้ด้วยแท็กที่เกี่ยวข้อง