ม.44 เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกฯ

2019-04-09 14:50:35

ม.44 เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกฯ

Advertisement

หัวหน้า คสช.ใช้ม.44 เด้ง “บิ๊กโจ๊ก” ขาดจากตําแหน่งใน สตช. โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 นั้น เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าว สั่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2558

ข้อ 2 ให้ข้าราชการตํารวจตามข้อ 1 ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสํานักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)

ข้อ 3 ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.