"ศรีสุวรรณ"ยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.

2019-04-09 10:25:25

"ศรีสุวรรณ"ยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"นำรายชื่อประชาชนยื่น ป.ป.ช.ถอดถอน 7 กกต.ฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและคณะ ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมรายชื่อประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมกันเข้าชื่อในแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกล่าวหาว่า คณะกรรมการ กกต.กระทำการตามมาตรา 234(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 คือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันสืบเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส. 2561 กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า โดยข้อกล่าวหาที่ยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.มีหลายกรณี เช่น กรณีการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย, กรณีไม่สั่งให้พรรคการเมืองต่างๆที่กำหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน ในการประกาศโฆษณานโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่แจ้งแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ดำเนินนโยบายตาม มาตรา 57 วรรคแรก, กรณีการเดินทางไปตรวจการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างไม่เหมาะสม การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ผิดพลาด ล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ จำต้องนำกล่องกระดาษมาใช้แทนหีบลงคะแนน, กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก “บัตรเขย่ง” ซึ่งไม่มีปรากฎในกฎหมายใดๆ และไม่ได้ดำเนินการเอาผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว, กรณีไม่ดำเนินการเอาผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน-ทุกพรรคการเมือง ฐานแจ้งความเท็จ ตาม ป.อาญา มาตรา 137 กรณีที่ยื่นใบสมัครเป็น ส.ส. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม, กรณีจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อให้เกิดการผิดพลาด บัตรเลือกตั้งถูกส่งไปสลับหน่วย สลับเขต ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ ไม่โปร่งใส นำมาซึ่งการร้องเรียนมากมาย, กรณีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา78, กรณีการจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ, กรณีการไม่เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนวันเลือกตั้ง กรณีการคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา128 และมาตรา129, นอกจากนั้นยังจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามข้อห้ามในมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 2561 อีกหลายข้อ

"สมาคมฯและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงได้เข้าชื่อกันมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนและเผาผิดตามมาตรา 28(1) ประกอบมาตรา 48 มาตรา 76 ถึงมาตรา 81 และมาตรา 87 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และหรือตามอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ในการเสนอต่ออัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อระงับการปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนออกจากตำแหน่งต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง