โปรดเกล้าฯถอดยศ “ทักษิณ” จากกองอาสารักษาดินแดน

2019-04-08 17:10:15

โปรดเกล้าฯถอดยศ “ทักษิณ” จากกองอาสารักษาดินแดน

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน “ทักษิณ ชินวัตร” 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา นายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่นๆ อีกหลายคดี อีกทั้ง ได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ประกาศลงวันที่ 30 มี.ค.62 แล้วนั้น

บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายทักษิณ ออกเสียจากยศ นายกองใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.62 เนื่องจากมีการกระทำความผิด ศาลพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีไป ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสา รักษาดินแดน นายทักษิณ ออกเสียจากยศ นายกองใหญ่ 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย.62 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน