สำนักงาน กกต. แจงการคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

2019-04-05 21:25:40

สำนักงาน กกต. แจงการคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

Advertisement

สำนักงาน กกต. ออกเอกสารชี้แจงการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เบื้องต้นมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 25 พรรค

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารชี้แจงการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู ซึ่งเป็นวิธีที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128-129 ประกอบกับเจตนารมณ์ของ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน มาเป็นแนวทางในการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในครั้งนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรึกษาหารือและนำเรียนกรรมการการเลือกตั้งแต่ละท่านทราบเป็นเบื้องต้นแล้ว โดยตลอดมากรรมการการเลือกตั้งแต่ละท่านมีข้อคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ว่าผลจากการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้ข้อมูลจากการประกาศผลการนับคะแนนของทุกเขตเลือกตั้งมาคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในเบื้องต้นมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 25 พรรคการเมือง 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าเป็นเพียงการคำนวณโดยใช้ผลคะแนนรายเขต เลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 

หลังจากนี้หากผลจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ผลคะแนนรวมของพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องนำคะแนนที่ได้รับมาใหม่ดังกล่าวมาคำนวณด้วยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรก ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

แท็กที่เกี่ยวข้อง