ลำดับพิธี จัดทำ “น้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก”

2019-04-03 12:55:57

ลำดับพิธี จัดทำ “น้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก”

ขั้นตอนการเตรียมทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกจะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 เม.ย.2562 โดยเริ่มจากพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศ ตามฤกษ์เวลา 11.52 น. ถึงเวลา 12.38 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของแต่ละจังหวัด ในกรณีจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 1 แหล่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณามอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานตามลำดับ

จากนั้นวันที่ 8 เม.ย. เวลา 17.00-22.00 น. จะมีพิธีจัดทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด 76 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนพิธีจัดทำน้ำสรงมุรธาภิเษกใน 6 จังหวัดนั้น กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้บริหาร คือ ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง เป็นประธาน ทั้งนี้ ขั้นตอนพิธีพลีกรรมตักน้ำและพิธีจัดทำน้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษกนั้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีด้วย โดยประชาชนจะต้องสวมชุดสุภาพสีอ่อน

ส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร มีกำหนดการต่างจากแหล่งน้ำในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งผ่านการทำพิธีมาแล้ว จึงไม่ต้องมีพิธีทำน้ำอภิเษกเหมือนต่างจังหวัด โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่ 12 เม.ย.2562 เวลา 14.09 น. แล้วแห่เชิญมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเก็บรักษาไว้ ก่อนนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม

Advertisement
วันพุธที่ 10 เม.ย. และวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. ทางจังหวัดจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย โดยใช้รถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรถเชิญคนโท

วันที่ 18 เม.ย. เวลา 10.00 น. กระบวนแห่เชิญน้ำอภิเษกเริ่มเคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ผู้ที่อยู่ในกระบวนแห่ ประกอบด้วย กระบวนดุริยางค์กองทัพบก กระบวนธงชาติ รถแห่น้ำอภิเษก คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญคนโท ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด รถตำรวจนำขบวนและปิดท้ายขบวน จากนั้นเวลา 17.19-21.30 น. ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

Advertisement
วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. เวลา 07.30 น. ริ้วกระบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษกจำนวน 86 ใบ จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยริ้วขบวนแห่ประกอบด้วย กระบวนดุริยางค์กองทัพเรือ กระบวนธงชาติ ผู้เชิญพานดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญพุ่มทอง-พุ่มเงิน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รถแห่น้ำอภิเษก คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญคนโท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย กระบวนดุริยางค์กองทัพอากาศ

เมื่อริ้วกระบวนไปถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว ผู้เชิญคนโทน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกส่งมอบคนโทน้ำให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจะเชิญคนโทน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกไปเก็บไว้ในมณฑปในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนกว่าจะถึงการพระราชพิธี

ขอขอบคุณ : ข้อมูลหลักจากกระทรวงมหาดไทย


Advertisement