“จุรินทร์”ติดตาม "การอ่าน" ของคนไทย

2019-04-02 13:40:46

“จุรินทร์”ติดตาม "การอ่าน" ของคนไทย

“จุรินทร์” เผย 2 เม.ย. ครบรอบวาระแห่งชาติ "วันรักการอ่าน" ขอ รมว.ศึกษาธิการติดตามวาระการอ่านวัดผลประสิทธิภาพตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อดีต รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ครบรอบการประชุม ครม. ที่มีมติเห็นชอบกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้วันที่ 2 เม.ย. ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน กำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน และกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งคนไทยจะได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ โดยมีเป้าหมาย ประชากรวัยแรงงานสามารถรู้หนังสือในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 97.21 เป็นร้อยละ 99 สำหรับประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้มีเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 92.64 เป็น ร้อยละ 95 ส่วนค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือของคนไทย จากเดิมเฉลี่ยอ่านปีละ 5 เล่มต่อคน เป็น 10 เล่นต่อคน พร้อมกันนี้ให้พัฒนาแหล่งการอ่านให้ครอบคลุมทุกตำบล ชุมชน อย่างมีคุณภาพ และสร้างภาคีเครือข่ายการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ตนอยากขอให้ รมว.ศึกษาธิการได้ติดตามวาระการอ่าน วัดผลประสิทธิภาพตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและอยากติดตามผลงานของคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าในปีล่าสุด 2562 มีรูปธรรมอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้สังคมตื่นตัวกับการอ่านอย่างรู้จริง
Advertisement