3 หน่วยงานรัฐ มอบรางวัลเชิดชู “พลังคน พชอ.”

2019-04-01 18:00:16

3 หน่วยงานรัฐ มอบรางวัลเชิดชู  “พลังคน พชอ.”

Advertisement

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ สสส. จัดงานมหกรรม ”พลังคน พชอ.” พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานตอบโจทย์นโยบายระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี

การมอบรางวัลให้กับอำเภอ ท้องถิ่น คณะทำงาน บุคคล ที่สามารถทำงานตอบโจทย์นโยบาย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างกำลังใจที่สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปแล้ว ยังมีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนอีกหลายด้าน รวมถึงการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอที่มี “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยผ่านการทำงานที่มุ่งมั่นของ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ได้ทำหน้าที่สื่อสาร นโยบาย กลไกการทำงานของ "ระบบสุขภาพอำเภอ” โดยมีภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคท้องถิ่น โรงเรียนหรือวัด จากการเริ่มดำเนินการนำร่องใน 88 อำเภอ พบว่ากลไกดังกล่าว สามารถหนุนกลไกภาครัฐเดิมทำให้แต่ละอำเภอนำร่องมี ความสำเร็จและเกิดการเรียนรู้พร้อมจะขยายผล เป็น 200 พื้นที่และครอบคลุมทุกอำเภอ ในปี พ.ศ.2561 โดยมีเป้าหมายให้ ประชาชนในแต่ละอำเภอมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม ส่งเสริมให้คนในอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาวการณ์นำร่วม การบูรณาการ และการมีส่วนร่วม

หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่ผลสำเร็จนั่นคือ คณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่มองเห็นและมีความเข้าใจถึงบทบาททั้งของส่วนงานตนเอง ไปจนถึงการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของโครงการ ยกย่องเชิดชู บุคลากรและชุมชนต้นแบบด้านการดูแลคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการส่งต่อกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะทำงานของ โครงการรวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยครั้งนี้ได้มีพิธีเปิดและมอบรางวัล “พลังคน พชอ.” ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา มี ท่าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ปิดท้าย ด้วยการปัจฉิมกถา โดย ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

สำหรับประเภทรางวัล 4 ประเภท ( รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ) มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลอำเภอสุขใจ มอบให้กับคณะทำงานระดับอำเภอ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 2. อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ 3. อ.ลานสกา ดินแดนแห่งความสุข จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลโครงการสร้างพลังชีวิต
มอบให้กับโครงการต้นแบบในอำเภอ ชุมชนต่างๆ ที่โดดเด่นจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอห้วยกระเจา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 2. โครงการเครือข่ายพระคิลานุปัฎฐาก เนื้อนาบุญแห่งพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และ 3.พลังคนรุ่นใหม่ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน ชุมชนมุสลิมบ้านซีโปใน ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ. นราธิวาส

รางวัลฟันเฟือง พชอ. มอบให้กับบุคคลที่เป็นฟันเฟืองสำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างโดดเด่น มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เอกชน ประชาชน อสม.ฯลฯ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.ป้าน้อย อินทอง ชาวบ้านชุมชนวังไทร ต.ทับช้าง อ. นาทวี จ. สงขลา ฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนบ้านวังไทร 2. นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค จ.สระบุรี 3.นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และ 4.นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์รางวัลนวัตกรรมพอเพียง (เพื่อคุณภาพชีวิต,นวัตกรรมเพื่อชีวิต,นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต) มอบให้กับนวัตกรรมตอบ โจทย์ปัญหา ที่ถูกคิดค้นโดยคนในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งหรือร่วมกันของคน พชอ. จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นวัตกรรมความร่วมมือ สะอาดตา สะอาดใจ เมืองขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 2. คลังสมองคนหลังสวน” ทีมคลังสมองภาคประชาชน รพ.หลังสวน จ.ชุมพร 3. โครงการภูมิปัญญากับการดูแลผู้สูงอายุ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประกาศนียบัตร