พาณิชย์เผยประชุมอาเซียน ตั้งเป้ายกเลิกภาษี ภายใน15ปี

2017-03-13 16:28:51

พาณิชย์เผยประชุมอาเซียน ตั้งเป้ายกเลิกภาษี ภายใน15ปี

Advertisement

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งเป้าหาข้อสรุป เจรจาอาร์เซ็ป  พร้อม วางกรอบ ยกเลิกภาษี การค้าสินค้า ภายใน 15 ปี คาดจะเห็นความคืบหน้าภายในปีนี้  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)  ครั้งที่ 23  ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคมที่ผ่านมา  ว่าที่ประชุม มีมติให้  โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP  รวม  16 ประเทศประกอบด้วย สมาชิก ในกลุ่มอาเซียน และ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
วางเป้าหมายยกเลิกภาษี การค้าสินค้า ภายใน 15 ปี คาดจะเห็นความคืบหน้าภายในปีนี้  นอกจากนี้ยังได้ พิจารณากำหนดแนวทางร่วมกัน  การค้าบริการ การลงทุน และประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งกำหนดแนวทางการเจรจา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสรุปผลภายในในปีเดียวกันด้วย
ภายในปีนี้ประชุมได้ตั้งเป้า ลงนามความตกลงการค้าเสรี. ทั้งระหว่าง อาเซียน-ฮ่องกง รวมทั้งพิธีสารแก้ไขความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น เชื่อมโยง การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาระหว่างกัน   ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จัดงาน “ครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย : ASEAN – India Expo and Summit” ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560  ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และ ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย


ที่ประชุมได้หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ ได้ให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมการลงทุนที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้สมาชิกตรวจสอบการดำเนินงานของกันและกัน ในการทำตาม AEC Blueprint 2025  รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิมรายได้ ให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้เปิดเผยถึง การประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมนี้ว่า คณะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม ทางกระทรวงพาณิชย์เข้าพบปะกับสภาธุรกิจกัมพูชา เพื่อหารือ  พัฒนาการส่งเสริมการค้า ภายใต้เป้าหมาย การกระตุ้นตัวเลขทางการค้า ให้ได้ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563