สุดยอดงานศิลปะฝีมือเด็กพิเศษ

2017-07-05 23:20:05

สุดยอดงานศิลปะฝีมือเด็กพิเศษ

Advertisement

สถาบันราชานุกูลเปิดบ้านอวดศักยภาพเด็กพิเศษ คัดสรรผลงานศิลปะแสดงนิทรรศการที่ประเทศญี่ปุ่น ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. สถาบันราชานุกูล เปิดบ้านอวดงานศิลปะ จากศักยภาพเด็กพิเศษ จำนวนกว่า 130 ผลงาน พร้อมคัดเลือกผลงานโดดเด่นไปนำเสนอที่เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน ส.ค.นี้
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ศิลปะบำบัด  มาจากแนวคิดที่ศิลปะสามารถทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเองรวมทั้งมีการพัฒนาในมิติต่างๆ ได้  การนำศิลปะมาใช้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ในแง่ของการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานงานระหว่างสายตาและมือ  จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บกพร่องสะท้อนความคิด ความรู้สึก เกิดจินตนาการ  มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง
"สถาบันราชานุกูลโดยกลุ่มงานศิลปกรรมบำบัด ได้จัดงาน The art of us โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  งานด้านศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ตลอดจนเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป  ผู้ปกครอง ที่จะนำไปสู่มุมมองใหม่ในการประยุกต์ใช้ศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนเอง  ผู้บกพร่องและผู้อื่น ที่สำคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ซึ่ง มีผลงานส่งเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 130 ผลงาน โดยผลงานบางส่วนจะได้คัดเลือกเพื่อไปร่วมแสดง ณ มหาวิทยาลัยคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น"พญ.อัมพร กล่าว