คณะทำงานเทคนิคถกรถไฟไทย-จีน

2017-07-05 17:55:42

คณะทำงานเทคนิคถกรถไฟไทย-จีน

Advertisement

รองปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคและร่างสัญญาโครงการรถไฟไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง พร้อมด้วยนายวีรพล ปานะบุตร อัยการอาวุโส และนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคและร่างสัญญาโครงการรถไฟระหว่างไทย-จีน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานในโครงการความร่วมมือที่ฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รวมทั้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของร่างสัญญา รายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการก่อสร้างโครงการระยะแรก  ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 19 โดยมี ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รฟท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะทำงานด้านเทคนิคและร่างสัญญาฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ปักกิ่ง  ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน