ม.44 แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวมีผลแล้ว

2017-07-04 22:05:02

ม.44 แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวมีผลแล้ว

Advertisement

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ออกคําสั่งมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  ชะลอการบังคับใช้ 4  มาตรา ให้มีผล  1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 4 ก.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่  33/2560  เรื่อง  มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  265   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ มาตรา 44  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช 2557   หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคําสั่ง ให้มาตรา  101   มาตรา  102   มาตรา 119    และมาตรา  122  แห่ง พ.ร.ก การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  พ.ศ.2560  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.ก. ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1  ม.ค.2561


ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ตามกฎหมายหรือคําสั่งนี้ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบ  หรือกระทําหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นดําเนินการ ทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  มิ.ย.2560  เป็นต้นไป  สั่ง  ณ  วันที่  4  ก.ค.2560   พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/21.PDF