ครม.เคาะ 36 อรหันต์ปฏิรูปตำรวจ

2017-07-04 18:35:18

ครม.เคาะ 36 อรหันต์ปฏิรูปตำรวจ

Advertisement

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) ตามที่มาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ ภารกิจ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ และมาตรา 260 บัญญัติ โดยให้ ครม.แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและต่อเนื่องจากที่รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไว้แล้ว จำนวน 36 คน โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน, ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง,ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการโดยตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม,กรรมการโดยตำแหน่ง,เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการโดยตำแหน่ง, อัยการสูงสุด  กรรมการโดยตำแหน่ง
นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนกรรมการฝ่ายตำรวจ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ อดีตรองผบ.ตร., พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร., พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์  อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม, พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น  จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด,พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน  อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.,พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ อดีตรองผบ.ตร., พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา อดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผบ.ตร., พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ และพล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ภาพ kaman985shu / Shutterstock.com

นายวิษณุ กล่าวว่า ในส่วนของกรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นางเบญจพรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), นายศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ,นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, นายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา, นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด, นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.), พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, นายอมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และนายวรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ งานแรกของคณะกรรมการชุดนี้คือ การแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้เสร็จออกมาก่อนในปีนี้   
                
ผู้สื่อข่าวถามว่า การนำทหารมาเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจจะมีปัญหาในแง่ภาพลักษณ์หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แล้วแต่คนจะมอง แต่รัฐบาลไม่ได้มองแบบนั้น เพราะพล.อ.บุญสร้างเป็นนายทหารสายวิชาการ จบการศึกษาจากเวสปอยส์ เก่งเรื่องโครงสร้างหน่วยงานด้านความมั่นคง สอดคล้องกับงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มี 3 ด้านคือ 1.โครงสร้าง สังกัด อำนาจหน้าที่2.อำนาจการสอบสวนจะแยกหรือไม่ และ3.การบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ให้มีการซื้อขาย – ตำแหน่ง โดยกรรมการแต่ละคนเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ถ้าจะเอาตำรวจมาเป็นรัฐธรรมนูญก็ห้ามไว้ ถ้าไม่ใช่ตำรวจมาเป็นก็แพ้ทางตำรวจอีก จึงต้องเอาคนที่ตำรวจแพ้ทาง แต่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทหาร แต่บังเอิญเราหาผู้ใหญ่ไม่ได้ เพราะหลายคนที่ดีและดังไม่ขอรับตำแหน่ง เพราะรู้ว่างานเร่งรัด ยินดีเป็นที่ปรึกษามากกว่า ต่อข้อถามว่า อย่างนี้จะถูกมองว่าจะเอาระบบทหารมาใช้กับระบบตำรวจหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า กรรมการ 36 คนต้องโหวตกัน