"ศิริชัย วัฒนโยธิน" วืดนั่งประธานศาลฎีกา

2017-07-04 08:10:24

"ศิริชัย วัฒนโยธิน" วืดนั่งประธานศาลฎีกา


นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 13/2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวาระ 1 ต.ค. 2560 ที่ประชุม ก.ต.เห็นว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถในการบริหารงานศาลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักอาวุโส ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุม ก.ต.ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบในการแต่งตั้งให้นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม
      
        อนึ่ง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 50 วรรคแรก กำหนดว่า ในกรณีที่ ก.ต.ไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ตามที่เลขานุการ ก.ต.เสนอตามมาตรา 47 ห้ามมิให้ ก.ต.เสนอแต่งตั้งบุคคลอื่น และในกรณีเช่นว่านี้ให้เลขานุการ ก.ต.ดำเนินการตามมาตรา 47 อีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอให้ ก.ต.พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ก.ต.มีมติดังกล่าว ซึ่งในการเสนอครั้งใหม่ห้ามมิให้เสนอบุคคลเดิม
      

Advertisement        นัดประชุม ก.ต.ครั้งต่อไป ครั้งที่ 14/2560 วันอังคารที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. มีรายงานว่าตามขั้นตอนต่อจากนี้สำนักงานศาลยุติธรรมต้องเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ให้อนุ ก.ต.พิจารณาและลงมติใหม่ เพื่อเสนอให้ ก.ต.เลือกซึ่งผู้พิพากษาที่มีอาวุโสต่อจากนายศิริชัย คือ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา โดยอนุ ก.ต.จะต้องนัดประชุมพิจารณาเพื่อลงมติเสนอเข้าที่ประชุม ก.ต.วันที่ 11 ก.ค.นี้ 
       


Advertisement