สคบ.สุ่มตรวจสังฆทาน-ไทยธรรม

2017-07-03 15:20:59

สคบ.สุ่มตรวจสังฆทาน-ไทยธรรมเมื่อวันที่ 3 ก.ค.นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ให้จัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ณ บริษัท แสงแห่งศรัทธา จำกัด ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ยังมีสินค้าบางส่วนที่มีการนำสินค้าที่เป็นสารเคมี เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ใส่รวมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร ซึ่งได้กำชับให้ระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพสินค้าได้ รวมทั้งยังได้ให้คำแนะนำให้ติดฉลาก และบอกรายละเอียดของสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน เนื่องจากยังคงมีการร้องเรียนจากพระสงฆ์ในเรื่องคุณภาพและรายละเอียดสินค้าอย่างต่อเนื่องAdvertisementสำหรับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ได้กำหนดให้สินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุว่า "ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม" มีการระบุรายการสินค้า ขนาด ปริมาณ จำนวน ราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต รวมทั้งวันเดือนปีของสินค้าที่หมดอายุ หากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าดังกล่าวโดยไม่มีฉลาก หรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ผลิต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ