วันนี้มีอะไร: 4 กรกฎาคม

2017-07-04 06:05:58

วันนี้มีอะไร:  4 กรกฎาคม

Advertisement

วันชาติสหรัฐอเมริกา (Independence Day)

วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา หรือ Independence Day โดยอาณานิคมสหราชอาณาจักร 13 แห่งดินแดนอเมริกา ได้ออก “ประกาศเอกราชสหราชอาณาจักร” ต่ออังกฤษ ก่อให้เกิดเป็นประเทศใหม่ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา (United State Of America)“ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 ซึ่งผู้ร่างคำประกาศคือ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศ


60 ปีก่อน
พ.ศ. 2500 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต173 ปีก่อน


พ.ศ. 2387 บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) หรือ หนังสือจดหมายเหตุ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย ฉบับปฐมฤกษ์เริ่มออกวางแผง หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดพิมพ์โดย หมอบรัดเลย์ ภาพ en.wikipedia.org

83 ปีก่อน
พ.ศ. 2477 มารี กูรี นักเคมีชาวโปแลนด์ผู้ค้นพบ รังสีเรเดียม (radium) ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล เสียชีวิต สิริอายุ 66 ปี71 ปีก่อน
พ.ศ. 2489 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) ได้รับเอกราชจากอเมริกา หลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ภาพ th.wikipedia.org

6 ปีก่อน
พ.ศ. 2554 ปราสาทบาปวนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเป็นปราสาทขอมที่อยู่ในกลุ่มปราสาทนครวัด สร้างขึ้นในยุคพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1550-1600)ภาพ en.wikipedia.org

5 ปีก่อน
พ.ศ. 2555 เซิร์นประกาศการค้นพบอนุภาคใหม่ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นอนุภาคฮิกส์
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง