ปชช.ไม่ชอบแป๊ะเจี๊ยะหนุนเปิดทรัพย์สิน ผอ.รร.

2017-07-02 08:30:19

ปชช.ไม่ชอบแป๊ะเจี๊ยะหนุนเปิดทรัพย์สิน ผอ.รร.

นิด้าโพลเผยประชาชนไม่ชอบแป๊ะเจี๊ยะ หนุนออกกฎหมายให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ผอ.รร. ทั้งประเทศป้องกันการทุจริตรับสินบน 
เมื่อ 1 ก.ค. นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจ “ปัญหาแป๊ะเจี๊ยะ” โดยถามถึงการเคยบริจาคเงินของประชาชนหรือคนใกลัตัวให้กับ รร.เพื่อแลกกับการเข้าเรียนของบุตรหลาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.04 ระบุว่า "ไม่เคย" ร้อยละ 24.01 ระบุว่า "เคย" และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุไม่แน่ใจ ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมายให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ผอ.รร.ทั้งประเทศ ทั้งก่อนรับตำแหน่งและหลังลงจากตำแหน่ง เพื่อป้องกันการทุจริต รับสินบน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.51 ระบุว่า "เห็นด้วย" เพราะ บางครั้งที่บริจาคเงินให้กับ รร. แต่กลับไม่มีใบเสร็จ ขณะที่ ร้อยละ 6.04 ระบุว่า "ไม่เห็นด้วย" เพราะ เป็นความพอใจของผู้ปกครองที่ต้องการบริจาค ไม่ควรละเมิดสิทธิ
ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะ เพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียนใน รร.ที่มีชื่อเสียง ร้อยละ 66.53 ระบุว่า "ไม่ชอบ" เพราะ ถือเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนทุจริต ร้อยละ 21.94 ระบุว่า "เฉย ๆ" ถือเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ร้อยละ 10.73 ระบุว่า "ไม่เป็นไร" ถือว่าซื้อสังคมให้ลูกหลาน
เมื่อถามว่า รร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง มีการเปิดรับเงินบริจาคเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเรียน หรือแป๊ะเจี๊ยะ หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.53 ระบุว่า "มี" เพราะเป็นธรรมเนียมและค่านิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านาน ร้อยละ 18.52 ระบุว่า "ไม่มี" เพราะ เชื่อว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ น่าจะมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมและรัฐบาลน่าจะมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ส่วนทางออกของปัญหาแป๊ะเจี๊ยะ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.18 ระบุว่า ควรแก้ไขที่ตัวบุคคลทั้งผู้บริหาร ผู้ใหญ่ ครู และผู้ปกครอง รวมทั้งขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของทุกคน  ร้อยละ 33.31 ระบุว่า ควรใช้มาตรการ กฎ ระเบียบที่เด็ดขาด มีบทลงโทษกับสถานศึกษาที่เรียกรับแป๊ะเจี๊ยะ ร้อยละ 28.38 ระบุว่า ควรประกาศคะแนนสอบตามลำดับ  

Advertisement