พลิกชุมชนแก้วนิมิตรสร้างบ้านใหม่

2017-07-01 10:55:10

พลิกชุมชนแก้วนิมิตรสร้างบ้านใหม่

ปลัด พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “ปทุมธานีโมเดล”ชูชุมชนแก้วนิมิตรเป็นชุมชนตัวอย่าง ตามแนวทางประชารัฐ หลังรื้อย้ายแล้วก่อสร้างบ้านใหม่ 98 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.นายไมตรี  อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย “ปทุมธานีโมเดล” ชุมชนแก้วนิมิตร  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ซึ่งเป็นชุมชนแรกที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เพื่อจัดซื้อที่ดินและสร้างบ้านใหม่   98 หลังคาเรือน  ซึ่งเริ่มก่อสร้างบ้านตั้งแต่ ส.ค. 2559 ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านใหม่เกือบแล้วเสร็จทั้งโครงการ
 สำหรับชุมชนแก้วนิมิตร เดิมปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองหนึ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เมื่อรัฐบาลมีโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนรุกล้ำลำคลองสาธารณะ ชุมชนแก้วนิมิตรเป็นชุมชนแรกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย “ปทุมธานีโมเดล” โดยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และในเวลาต่อมาได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถาน ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด” จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ขนาด 5 ไร่ 42 ตารางวา เพื่อก่อสร้างบ้านใหม่ 98 หลังคาเรือน ทั้งนี้ พอช. ได้สนับสนุนการจัดสร้างบ้านใหม่ โดยมีแบบบ้านทั้งหมด 3 แบบ คือ  บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 56 ตารางเมตร  บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 63 ตารางเมตร และ  บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 77 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างพร้อมที่ดินต่อหลังประมาณ 272,000 - 295,000 บาท  ระยะเวลาผ่อนส่ง 15 ปี อัตราผ่อนส่งเดือนละ  2,500 - 3,000 บาท 
 
       

Advertisement