เปิดชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม. (คลิป)

2019-02-06 15:35:15

เปิดชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม. (คลิป)

Advertisement


รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม. 30 เขต พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

เขต 1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เบอร์ 3

เขต 2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ เบอร์ 4

เขต 3 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล เบอร์ 13

เขต 4 นายอนุชา บูรพชัยศรี เบอร์ 11 

เขต 5 นายธนา ชีรวินิจ เบอร์ 9 

เขต 6 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เบอร์ 10

เขต 7 นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เบอร์ 15

เขต 8 นายสรรเสริญ สมะลาภา เบอร์ 16

เขต 9 พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ เบอร์ 5

เขต 10 นายธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ เบอร์ 11

เขต 11 นายสมชาย เวสารัชตระกูล เบอร์ 8

เขต 12 นายรัฐพงศ์ ระหงษ์ เบอร์ 6

เขต 13 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เบอร์ 8

เขต 14 นายพรพรหม ณ สงขลา วิกิตเศรษฐ์ เบอร์ 6

เขต 15 นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย เบอร์ 1

เขต 16 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เบอร์ 12

เขต 17 น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ์ เบอร์ 6

เขต 18 นายอนันต์ ฤกษ์ดี เบอร์ 9

เขต 19 นางนาถยา แดงบุหงา เบอร์ 14

เขต 20 นายสามารถ มะลูลีม เบอร์ 11

เขต 21 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เบอร์ 6

เขต 22 ท.พ.สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ เบอร์ 14

เขต 23 นางนันทพร วีรกุลสุนทร เบอร์ 4

เขต 24 นายสาทร ม่วงศิริ เบอร์ 12

เขต 25 นายสากล ม่วงศิริ เบอร์ 8

เขต 26 พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ เบอร์ 8

เขต 27 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เบอร์ 8

เขต 28 นางอรอนงค์ คล้ายนก เบอร์10

เขต 29 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ เบอร์ 3

เขต 30 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก เบอร์10

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม. 30 เขต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

เขต 1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ เบอร์ 14

เขต 2 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เบอร์ 2

เขต 3 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ เบอร์ 3

เขต 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เบอร์ 6

เขต 5 น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เบอร์ 2

เขต 6 นางภาดาท์ วรกานนท์ เบอร์ 11

เขต 7 คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ เบอร์ 4

เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ เบอร์ 2

เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ เบอร์ 6

เขต 10 นางกนกนุช กลิ่นสังข์ เบอร์ 13

เขต 11 นาย อิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ เบอร์ 7

เขต 12 ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น เบอร์ 12

เขต 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เบอร์ 9

เขต 14 นายณริช ผลานุรักษา เบอร์ 9

เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ เบอร์ 12

เขต 16 น.ส.เกศกานดา อินช่วย เบอร์ 11

เขต 17 นาย ศิริพงษ์ รัสมี เบอร์ 10

เขต 18 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ เบอร์ 1

เขต 19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด เบอร์ 9

เขต 20 นายธันวา ไกรฤกษ์ เบอร์ 6

เขต 21 ดร.จักรรีรัตน์ แสงราวี เบอร์ 2

เขต 22 นายศันสนะ สุริยะโยธิน เบอร์ 11

เขต 23 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ เบอร์ 5

เขต 24 นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เบอร์ 6

เขต 25 นายธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ เบอร์ 5

เขต 26 นายวัชระ กรรณิการ์ เบอร์ 14

เขต 27 น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ เบอร์ 14

เขต 28 นายกฤชนนท์ อัยยปัญญาเบอร์ 4

เขต 29 นายณพงศ์ นพเกตุ เบอร์ 15

เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร เบอร์ 8

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม. 30 เขต พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 

เขต 1 น.ส.นพมาศ การุญ เบอร์ 11

เขต 2 น.ส.พัสวี ภัทรพุทธากร เบอร์ 5

เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน เบอร์ 14

เขต 4 นายกรณ์ จตุวิมล เบอร์ 2

เขต 5 นายอดิศร โพธิ์อ่าน เบอร์ 8

เขต 6 นายคริส โปตระนันทน์ เบอร์ 8

เขต 7 นายปิยะชาติ อำนวยเวช เบอร์ 3

เขต 8 เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข เบอร์ 12

เขต 9 นายกฤษณุชา สรรเสริญ เบอร์ 12

เขต 10 นายธนากร ชินอุดมพร เบอร์ 17

เขต 11 นายนิกม์ แสงศิรินาวิน เบอร์ 13

เขต 12 นายเอราวัณ วานิชย์หานนท์ เบอร์ 1

เขต 13 น.ส.ณิชชา บุญลือ เบอร์ 11

เขต 14 นายศุภชัย กุลโชควณิช เบอร์ 10

เขต 15 นายอิงควัศ อมาตยกุล เบอร์ 2

เขต 16 พ.ต.ท.วาทิศ ธนกิจกาศมณี เบอร์ 13

เขต 17 น.ส.จุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองมงคล เบอร์ 1

เขต 18 นายเอกฤทธิ เจียกขจร เบอร์ 11

เขต 19 นายสุรกฤณ ลิมปรัทกาญจนา เบอร์ 3

เขต 20 ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย เบอร์ 2

เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ เบอร์ 5

เขต 22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เบอร์ 7

เขต 23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี เบอร์ 1

เขต 24 นายทศพร ทองศิริ เบอร์ 4

เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เบอร์ 2

เขต 26 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เบอร์ 9

เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เบอร์ 7

เขต 28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เบอร์ 9

เขต 29 นายทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล เบอร์ 6

เขต 30 นายณัฐชนน จิตต์สง่า เบอร์ 4

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม. 22 เขต พรรคเพื่อไทย (พท.)

เขต 1 พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต นส.ลีลาวดี วัชโรบล เบอร์ 9

เขต 5 ดินแดง ห้วยขวาง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เบอร์ 13

เขต 6 พญาไท ราชเทวี จตุจักร นายประพนธ์ เนตรรังษี เบอร์ 3

เขต 7 บางซื่อ ดุสิต ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ เบอร์ 17

เขต 8 ลาดพร้าว วังทองหลาง ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง เบอร์ 6

เขต 9 หลักสี่ จตุจักร นายสุรชาติ เทียนทอง เบอร์ 2

เขต 10 ดอนเมือง นายการุณ โหสกุล เบอร์ 1

เขต 11 สายไหม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เบอร์ 12

เขต 12 บางเขน นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เบอร์ 8

เขต 13 บางกะปิ วังทองหลาง นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เบอร์ 5

เขต 14 บึงกุ่ม คันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เบอร์ 5

เขต 15 มีนบุรี คันนายาว นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เบอร์ 6

เขต 16 คลองสามวา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เบอร์ 6

เขต 17 หนองจอก นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เบอร์ 9

เขต 18 ลาดกระบัง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เบอร์ 15

เขต 19 สะพานสูง ประเวศ นายวิตต์ ก้องธรนินทร์ เบอร์ 1

เขต 23 จอมทอง ธนบุรี นายธวัชชัย ทองสิมา เบอร์ 6

เขต 26 บางบอน หนองแขม นายวัน อยู่บำรุง เบอร์ 13

เขต 27 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน พ.ต.ท. วันชัย ฟักเอี้ยง เบอร์ 3

เขต 28 บางแค นายวัฒนา เมืองสุข เบอร์ 3

เขต 29 ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เบอร์ 11

เขต 30 บางพลัด บางกอกน้อย นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ เบอร์6

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กทม. 8 เขต พรรคไทยรักษาชาติ

เขต 2 ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล เบอร์ 10 

เขต 3 นายพงษ์พิสุทธิ์ จิตรโสภณ เบอร์ 1

เขต 4 นายนวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล ยังไม่ได้เดินทางมาสมัครในวันนี้

เขต 20 นายธกร เลาหพงศ์ชนะ เบอร์ 7

เขต 21 นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร เบอร์ 12

เขต 22 นางสราริน ชาลีวรรณ เบอร์ 10

เขต 24 น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล เบอร์ 14

เขต 25 น.ส.กมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ เบอร์ 10

แท็กที่เกี่ยวข้อง