ครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2019-02-04 18:00:10

ครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Advertisement

ผวจ.นราธิวาส เปิดงานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดยิ่งใหญ่ 4 – 8 ก.พ. นี้

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รอง ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รอง ผวจ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ผศ.ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


นายเอกรัฐ กล่าวว่า การหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 4 แห่งที่มีอยู่เดิมของ จ.นราธิวาส ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัย และการบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมขององค์ความรู้ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่


ทั้งนี้ ผศ.ดร. รสสุคนธ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. นี้ โดยมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงาน PNU Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงสินค้า และอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2548 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ก.พ. 2548 ให้มีการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันทางวิชาการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาลำดับที่ 77 ของประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน ฯลฯ

โอกาสนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแต่ละประเภท อาทิ ประเภทบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น เป็นต้น