เคาะ 5 มาตรการเร่งด่วนลดฝุ่นพิษจากรถ

2019-02-01 17:35:36

เคาะ 5 มาตรการเร่งด่วนลดฝุ่นพิษจากรถ

Advertisement

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เคาะ 5 มาตรการระยะเร่งด่วน ห้ามรถมลพิษสูงวิ่งเข้า กทม.ชั้นกลางชั้นนอก เสนอหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพิจารณาการทำงานที่บ้าน ชงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 1.มาตรการห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงวิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ชั้นกลางและชั้นนอก 2.มาตรการเร่งรัดให้นำน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำกว่า 10ppm (เทียบเท่า EURO 5) มาจำหน่ายในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล 3.ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาการทำงานที่บ้านและขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นเดียวกัน 4.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี และ 5.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์และการบังคับใช้คำสั่งห้ามใช้ 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5) 2.ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6 3.ปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO Interim target-3 4.เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสาร ขสมก. ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ 5.ปรับปรุงวิธีการและ ระยะเวลาการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี 6.ควบคุมการนำเครื่องยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์ และ 7.ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถยนต์ใช้งาน ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดนี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป