"บัวแก้ว" โต้เบาเบา หลังสหรัฐคงเทียร์ 2 ไทย แค่ "มาตรฐานเราต่างกัน" !!

2017-06-28 07:20:28

"บัวแก้ว" โต้เบาเบา หลังสหรัฐคงเทียร์ 2 ไทย แค่ "มาตรฐานเราต่างกัน" !!

Advertisement

กระทรวงการต่างประเทศ แถลงหลังสหรัฐคงอันดับเทียร์ 2 ไทย ยืนยัน !! "ไทย" ทำดีที่สุด!!  ระบุต่างยึดหลักในการประเมินที่แตกต่างกันซึ่งไทยขอยึดตามหลักการดำเนินงานที่มีมาตรฐานของไทย !!
กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกี่ยวกับท่าทีประเทศไทยต่อรายงานการจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี 2017 (TIP Report 2017) ระบุว่า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดสถานะให้อยู่ใน Tier 2 Watch List เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๙  รัฐบาลไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อไป รวมทั้งจะร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จที่สมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการประเมินใด ๆ แต่เป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในไทย ซึ่งเสมอกันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และธำรงไว้ซึ่งหลักการด้านมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือตลอดมา   อนึ่ง การที่สหรัฐอเมริกาคงสถานะประเทศไทยที่ Tier 2 Watch List ไม่สะท้อนและไม่สอดคล้องต่อความพยายามอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ทางการไทยได้สร้างขึ้นในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การดำเนินคดีผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต การป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ การคุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
ด้านน.ส.บุษ ฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเผยแพร่รายงานรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดสถานะให้อยู่ในเทียร์ 2 วอชต์ลิสต์ เช่นเดียวกับปี 2559 ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ต่อไป รวมทั้งจะร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่ให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จที่ สมบูรณ์ขึ้น   การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตอบสนองต่อการประเมินใดๆ แต่เป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในไทย ซึ่งเสมอกันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และธำรงไว้ซึ่งหลักการด้านมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือตลอดมา การที่ สหรัฐอเมริกาคงสถานะประเทศไทยที่เทียร์ 2 วอชต์ลิสต์ไม่สะท้อนและไม่สอดคล้องต่อความพยายามอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ทางการไทยได้สร้างขึ้นในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การดำเนินคดีผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต การป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ การคุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ