หมายเหตุสถานการณ์: ปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญ..!?

2017-06-28 06:25:37

หมายเหตุสถานการณ์: ปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญ..!?

Advertisement

ตามรัฐธรรมนูญ2560ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจกำหนดให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพ..
         การปรับปรุงกฎหมายดังที่กล่าวมา  มาตรา260ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าให้ ครม.เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมาดำเนินการ ประกอบด้วย
        (1)ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน เป็นประธาน
          (2)ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตรำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยมีจำนวนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  เป็นกรรมการ
          (3)ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อนมีจำนวนเท่ากับกรรมการตาม(2)เป็นกรรมการ
         (4)ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ปลัดกระทรวงยุติธรรม    เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ
          รัฐธรรมนูญกำหนดว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบังคับใช้(6เม.ย.2560)หากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จให้การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจดำเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่ ครม.กำหนด
          ถึงวันนี้ผ่านมา2เดือนเศษ  ดร.วิษณุ  เครืองาม    รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการยังไม่แล้วเสร็จ คงต้องขอเวลาอีกสัปดาห์
          นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าโฉมหน้าคณะกรรมการในส่วนที่ไม่ใช่โดยตำแหน่งจะออกมาอย่างไร...
           ในเมื่อยังไม่เห็นโฉมหน้าก็ยังไม่อยากจะวิจารณ์กันล่วงหน้า  แต่คงต้องบอกมิตรรักแฟนเพลงที่อยากเห็นการปฏิรูปตำรวจในเชิงโครงสร้าง ปฏิรูปกันแบบถึงเลือดถึงเนื้อว่าอาจจะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าเป็นปีได้เลยว่ามันจะไม่เป็นไปเช่นนั้น...
           แค่เป็นครั้งแรกที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม-ตำรวจถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็เยอะแล้วนะเราๆท่านๆ..อิอิ